تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - نمونه سوالات امتحانی
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

نمونه سوالات امتحانی

نویسنده :احسان عرفانی
تاریخ:دوشنبه 27 آبان 1387-04:50 ب.ظ

نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق

 تجارت1  مدنی3  مدنی8  حقوق جزای عمومی3
تجارت2  مدنی5  مقدمه علم حقوق  مالیه عمومی
  تجارت3 مدنی7  پزشکی قانونی مدنی4

راهنمای دانلود فایل ها


برگرفته از سایت اگزا                             
دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس شماره
gh82.pdf 871106 آیات الاحکام 1
gh124.pdf 860331 آیات الاحکام 2
gh151.pdf 860331 آیات الاحکام 3
gh156.pdf 861026 آیات الاحکام 4
gh97.pdf 860321 آیین دادرسی کیفری 1 5
gh189.pdf 871106 آیین دادرسی کیفری 1 6
gh190.pdf 861016 آیین دادرسی کیفری 1 7
gh6.pdf 860325 آیین دادرسی کیفری 2 8
gh33.pdf 860613 آیین دادرسی کیفری 2 9
gh35.pdf 860613 آیین دادرسی کیفری 2 10
gh53.pdf 860325 آیین دادرسی کیفری 2 11
gh138.pdf 871030 آیین دادرسی کیفری 2 12
gh58.pdf 871028 آیین دادرسی مدنی 1 13
gh59.pdf 861108 آیین دادرسی مدنی 1 14
gh62.pdf 860323 آیین دادرسی مدنی 1 15
gh139.pdf 860323 آیین دادرسی مدنی 1 16
gh12.pdf 860324 آیین دادرسی مدنی 2 17
gh72.pdf 871029 آیین دادرسی مدنی 2 18
gh178.pdf 860324 آیین دادرسی مدنی 2 19
gh37.pdf 860331 آیین دادرسی مدنی 3 20
gh66.pdf 871108 آیین دادرسی مدنی 3 21
gh115.pdf 861026 آیین دادرسی مدنی 3 22
gh197.pdf 871016 ادله اثبات دعوا 23
gh55.pdf 861112 ادله اثبات دعوی 24
gh195.pdf 860327 ادله اثبات دعوی 25
gh56.pdf 861112 اصول فقه 1 26
gh98.pdf 871112 اصول فقه 1 27
gh101.pdf 8603 اصول فقه 1 28
gh107.pdf 860327 اصول فقه 1 29
gh141.pdf 8603 اصول فقه 1 30
gh5.pdf 871016 اصول فقه 2 31
gh70.pdf 860330 اصول فقه 2 32
gh88.pdf 860330 اصول فقه 2 33
gh4.pdf 860606 بزهکاری اطفال 34
gh95.pdf 860606 بزهکاری اطفال 35
gh126.pdf 860401 بزهکاری اطفال 1 36
gh159.pdf 860401 بزهکاری اطفال 1 37
gh7.pdf 860323 بین الملل خصوصی 2 38
gh32.pdf 861108 بین الملل عمومی 2 39
gh171.pdf 871028 بین الملل عمومی 2 40
gh52.pdf 871015 پزشکی قانونی 41
gh109.pdf 860313 پزشکی قانونی 42
gh211.pdf 861007 پزشکی قانونی 43
gh162.pdf 871103 جامعه شناسی 44
gh110.pdf 861102 جامعه شناسی حقوق 45
gh172.pdf 860401 جامعه شناسی حقوق 46
gh173.pdf 860401 جامعه شناسی حقوق 47
gh11.pdf 861112 جرم شناسی 48
gh17.pdf 860327 جرم شناسی 49
gh182.pdf 860327 جرم شناسی 50
gh80.pdf 860319 جزای اختصاصی 1 51
gh149.pdf 860319 جزای اختصاصی 1 52
gh118.pdf 861014 جزای اختصاصی 2 53
gh128.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 54
gh143.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 55
gh150.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 56
gh84.pdf 860322 جزای عمومی 1 57
gh153.pdf 860322 جزای عمومی 1 58
gh165.pdf 861107 جزای عمومی 1 59
gh29.pdf 861013 جزای عمومی 3 60
gh1.pdf 861110 حقوق اداری 1 61
gh73.pdf 860325 حقوق اداری 1 62
gh142.pdf 871030 حقوق اداری 1 63
gh90.pdf 871101 حقوق اداری 2 64
gh114.pdf 860326 حقوق اداری 2 65
gh146.pdf 860326 حقوق اداری 2 66
gh203.pdf 860324 حقوق اساسی 1 67
gh209.pdf 860324 حقوق اساسی 1 68
gh26.pdf 860325 حقوق اساسی 2 69
gh43.pdf 871030 حقوق اساسی 2 70
gh200.pdf 860325 حقوق اساسی 2 71
gh27.pdf 860609 حقوق بیمه 72
gh50.pdf 860609 حقوق بیمه 73
gh69.pdf 860331 حقوق بیمه 74
gh74.pdf 860609 حقوق بیمه 75
gh81.pdf 861107 حقوق بین الملل خصوصی 1 76
gh86.pdf 860322 حقوق بین الملل خصوصی 1 77
gh117.pdf 871026 حقوق بین الملل خصوصی 1 78
gh188.pdf 871026 حقوق بین الملل خصوصی 1 79
gh207.pdf 860322 حقوق بین الملل خصوصی 1 80
gh71.pdf 861108 حقوق بین الملل خصوصی 2 81
gh22.pdf 860321 حقوق بین الملل عمومی 1 82
gh42.pdf 860321 حقوق بین الملل عمومی 1 83
gh64.pdf 861016 حقوق بین الملل عمومی 1 84
gh206.pdf 860323 حقوق بین الملل عمومی 1 85
gh31.pdf 860317 حقوق تجارت 1 86
gh210.pdf 860317 حقوق تجارت 1 87
gh130.pdf 861010 حقوق تجارت 1 اشخاص 88
gh96.pdf 860317 حقوق تجارت 2 89
gh108.pdf 871021 حقوق تجارت 2 90
gh152.pdf 860317 حقوق تجارت 2 91
gh183.pdf 861010 حقوق تجارت 2 92
gh46.pdf 860318 حقوق تجارت 3 93
gh85.pdf 871022 حقوق تجارت 3 94
gh216.pdf 861013 حقوق تجارت 3 95
gh8.pdf 861016 حقوق تجارت 4 96
gh79.pdf 871023 حقوق تجارت 4 97
gh102.pdf 860604 حقوق تجارت 4 98
gh185.pdf 860321 حقوق تجارت 4 99
gh204.pdf 860321 حقوق تجارت 4 100
gh10.pdf 860320 حقوق تطبیقی 101
gh61.pdf 860611 حقوق تطبیقی 102
gh145.pdf 871014 حقوق تطبیقی 103
gh157.pdf 860320 حقوق تطبیقی 104
gh212.pdf 860605 حقوق تطبیقی 105
gh105.pdf 861112 حقوق ثبت 106
gh176.pdf 860327 حقوق ثبت 107
gh205.pdf 871108 حقوق ثبت 108
gh192.pdf 861014 حقوق جزای اختصاصی 1 109
gh202.pdf 871023 حقوق جزای اختصاصی 1 110
gh40.pdf 860319 حقوق جزای اختصاصی 2 111
gh75.pdf 871030 حقوق جزای اختصاصی 2 112
gh125.pdf 860319 حقوق جزای اختصاصی 2 113
gh177.pdf 871024 حقوق جزای اختصاصی 3 114
gh174.pdf 871026 حقوق جزای عمومی 1 115
gh28.pdf 860322 حقوق جزای عمومی 2 116
gh155.pdf 871026 حقوق جزای عمومی 2 117
gh47.pdf 860318 حقوق جزای عمومی 3 118
gh166.pdf 871022 حقوق جزای عمومی 3 119
gh186.pdf 860318 حقوق جزای عمومی 3 120
gh93.pdf 861107 حقوق جزایی عمومی 2 121
gh131.pdf 871025 حقوق سازمانهای بین المللی 122
gh122.pdf 860330 حقوق کار 123
gh148.pdf 861025 حقوق کار 124
gh169.pdf 871016 حقوق کار 125
gh39.pdf 871022 حقوق مدنی 1 126
gh120.pdf 861010 حقوق مدنی 1 127
gh92.pdf 860317 حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین 128
gh144.pdf 860317 حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین 129
gh23.pdf 860316 حقوق مدنی 2 130
gh191.pdf 860316 حقوق مدنی 2 131
gh208.pdf 860316 حقوق مدنی 2 132
gh48.pdf 861007 حقوق مدنی 3 133
gh63.pdf 860313 حقوق مدنی 3 134
gh68.pdf 871015 حقوق مدنی 3 135
gh140.pdf 860313 حقوق مدنی 3 136
gh13.pdf 871014 حقوق مدنی 4 137
gh112.pdf 861006 حقوق مدنی 4 138
gh132.pdf 860312 حقوق مدنی 5 139
gh160.pdf 860312 حقوق مدنی 5 140
gh167.pdf 861006 حقوق مدنی 5 141
gh113.pdf 871016 حقوق مدنی 6 142
gh123.pdf 860316 حقوق مدنی 6 143
gh164.pdf 860316 حقوق مدنی 6 144
gh168.pdf 861009 حقوق مدنی 6 145
gh16.pdf 860317 حقوق مدنی 7 146
gh25.pdf 861010 حقوق مدنی 7 147
gh45.pdf 860317 حقوق مدنی 7 148
gh106.pdf 860608 حقوق مدنی 7 149
gh181.pdf 860608 حقوق مدنی 7 150
gh41.pdf 860611 رویه قضایی 151
gh67.pdf 860611 رویه قضایی 152
gh77.pdf 860329 رویه قضایی 153
gh201.pdf 860611 رویه قضایی 154
gh215.pdf 860329 رویه قضایی 155
gh36.pdf 861016 سازمانهای بین المللی 156
gh213.pdf 860321 سازمانهای بین المللی 157
gh78.pdf 871108 عربی 158
gh158.pdf 860401 عربی 159
gh163.pdf 861102 عربی 160
gh194.pdf 860401 عربی 161
gh15.pdf 860330 قواعد فقه 1 162
gh65.pdf 871105 قواعد فقه 1 163
gh147.pdf 861025 قواعد فقه 1 164
gh154.pdf 860617 قواعد فقه 1 165
gh170.pdf 860617 قواعد فقه 1 166
gh76.pdf 860324 قواعد فقه 2 167
gh137.pdf 871026 قواعد فقه 2 168
gh187.pdf 860324 قواعد فقه 2 169
gh9.pdf 860326 کیفر شناسی 170
gh34.pdf 860614 کیفر شناسی 171
gh94.pdf 860614 کیفر شناسی 172
gh116.pdf 871101 کیفر شناسی 173
gh127.pdf 860326 کیفر شناسی 174
gh18.pdf 860318 مالیه عمومی 175
gh21.pdf 861013 مالیه عمومی 176
gh51.pdf 871022 مالیه عمومی 177
gh99.pdf 860318 مالیه عمومی 178
gh104.pdf 860330 مبانی جامعه شناسی 179
gh179.pdf 871105 مبانی جامعه شناسی 180
gh193.pdf 860330 مبانی جامعه شناسی 181
gh19.pdf 860610 متون حقوقی 1 182
gh38.pdf 871014 متون حقوقی 1 183
gh54.pdf 860319 متون حقوقی 1 184
gh129.pdf 860319 متون حقوقی 1 185
gh161.pdf 860319 متون حقوقی 1 186
gh175.pdf 871109 متون حقوقی 1 187
gh199.pdf 861014 متون حقوقی 1 188
gh14.pdf 861107 متون حقوقی 2 189
gh49.pdf 870617 متون حقوقی 2 190
gh60.pdf 860322 متون حقوقی 2 191
gh184.pdf 871029 متون حقوقی 2 192
gh198.pdf 860322 متون حقوقی 2 193
gh20.pdf 860401 متون فقه 1 194
gh196.pdf 871107 متون فقه 1 195
gh214.pdf 860401 متون فقه 1 196
gh217.pdf 861101 متون فقه 1 197
gh89.pdf 860329 متون فقه 2 198
gh111.pdf 871103 متون فقه 2 199
gh119.pdf 860329 متون فقه 2 200
gh180.pdf 860325 متون فقه 3 201
gh91.pdf 861024 متون فقه 4 202
gh103.pdf 860329 متون فقه 4 203
gh121.pdf 860329 متون فقه 4 204
gh83.pdf 861009 مدنی 2 205
gh3.pdf 860312 مدنی 4 206
gh100.pdf 860312 مدنی 4 207
gh2.pdf 860618 مدنی 8 208
gh30.pdf 871021 مدنی 8 209
gh44.pdf 860318 مدنی 8 210
gh87.pdf 860618 مدنی 8 211
gh135.pdf 860318 مدنی 8 212
gh57.pdf 861007 مقدم علم حقوق 213
gh133.pdf 861007 مقدم علم حقوق 214
gh24.pdf 860313 مقدمه علم حقوق 215
gh134.pdf 871015 مقدمه علم حقوق 216
gh136.pdf 860313 مقدمه علم حقوق 217
بقیه نمونه سوالات در ستون سمت راست قسمت (صفحات جانبی)             داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:08 ب.ظ

Whoa a good deal of amazing material.
canada online pharmacies canada online pharmacies legitimate drugs for sale deep web canada pharmaceuticals online canada pharmacies online prescriptions drugstore online india canadian rx canada medication prices canadian pharmaceuticals companies pharmacy canada plus
http://inannan.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 06:00 ق.ظ

Kudos! I appreciate it!
buying cialis on internet order a sample of cialis cialis para que sirve cialis daily new zealand does cialis cause gout cialis venta a domicilio rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg scheda tecnica usa cialis online buy cialis uk no prescription
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 01:59 ب.ظ

Regards, Valuable information.
cialis 100 mg 30 tablet tadalafil 10 mg cialis dose 30mg purchasing cialis on the internet look here cialis order on line costo in farmacia cialis wow cialis tadalafil 100mg generic cialis with dapoxetine cialis generico en mexico cialis tablets australia
Generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:21 ب.ظ

Thanks, A good amount of tips.

cialis bula free cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis taglich only here cialis pills cialis italia gratis india cialis 100mg cost cialis 30 day trial coupon cialis daily cialis cipla best buy
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 06:35 ق.ظ

This is nicely put. .
i recommend cialis generico cialis arginine interactio we like it safe cheap cialis opinioni cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis tablets cialis pills cialis 5 mg schweiz only here cialis pills cialis soft tabs for sale
prezzo cialis a buon mercato
جمعه 31 خرداد 1398 02:35 ب.ظ

You expressed that fantastically!
cialis 20 mg cut in half only best offers cialis use cialis qualitat comprar cialis navarr look here cialis cheap canada calis click here cialis daily uk cialis generic tadalafil buy cialis lowest price cialis kaufen
http://tradjuipur.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:06 ب.ظ

Superb forum posts. Kudos.
purchasing cialis on the internet order a sample of cialis cialis 30 day trial coupon prix cialis once a da cialis vs viagra buy cialis online legal cialis patent expiration canadian discount cialis effetti del cialis venta cialis en espaa
http://actranem.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:14 ق.ظ

Cheers. I appreciate it.
cialis prices cialis tadalafil generic cialis pro cialis dose 30mg generic cialis cialis sans ordonnance warnings for cialis generic cialis at the pharmacy where cheapest cialis cialis e hiv
Cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:00 ق.ظ

Kudos! Fantastic information!
look here cialis cheap canada dose size of cialis costo in farmacia cialis buy cialis online legal price cialis per pill buy cialis cheap 10 mg does cialis cause gout cialis en 24 hora price cialis per pill cialis kamagra levitra
http://ticvacha.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

This is nicely said! .
when can i take another cialis cialis generique cialis billig miglior cialis generico buy brand cialis cheap cialis 5 mg schweiz purchasing cialis on the internet canada discount drugs cialis buy cialis sample pack cialis manufacturer coupon
Buy cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:02 ق.ظ

With thanks. A lot of information!

side effects of cialis cialis coupons cialis for sale south africa cialis for daily use when will generic cialis be available safe dosage for cialis safe dosage for cialis are there generic cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:46 ب.ظ

Superb knowledge. Appreciate it!
dosagem ideal cialis we choice free trial of cialis cialis patentablauf in deutschland cialis authentique suisse compare prices cialis uk achat cialis en suisse the best choice cialis woman generic cialis pill online cialis with 2 days delivery tadalafilo
Generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 12:10 ب.ظ

Helpful knowledge. Appreciate it!
tadalafil 20 mg cialis per paypa cialis 10mg prix pharmaci fast cialis online cialis en mexico precio chinese cialis 50 mg get cheap cialis cialis for daily use cialis rezeptfrei sterreich how to purchase cialis on line
http://ticaspont.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:02 ب.ظ

Thanks, Plenty of posts.

cialis pills price each cialis 5 mg buy cialis daily new zealand cialis uk next day sialis tadalafil tablets cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take order a sample of cialis canadian discount cialis
cialis free trial voucher
جمعه 24 خرداد 1398 07:51 ق.ظ

You have made the point!
rx cialis para comprar cialis arginine interactio cialis online deutschland we like it cialis soft gel cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg best price cialis 5 mg para diabeticos we like it cialis soft gel cialis daily cialis generique 5 mg
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:29 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
effetti del cialis cialis 50 mg soft tab cialis pills order a sample of cialis cialis herbs cialis en mexico precio brand cialis nl cialis baratos compran uk cialis for sale in europa cialis dosage amounts
http://ivirglen.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:01 ق.ظ

Very good advice. Appreciate it.
venta de cialis canada when will generic cialis be available cialis lilly tadalafi generic cialis pro cialis 05 buy cheap cialis in uk dose size of cialis where cheapest cialis cialis for bph cialis online nederland
http://chancatar.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:59 ب.ظ

You mentioned that terrifically!
cialis uk next day cialis with 2 days delivery comprar cialis 10 espa241a buy cialis online what is cialis buy cialis uk no prescription cialis for bph cialis 5 mg schweiz how much does a cialis cost the best site cialis tablets
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:51 ق.ظ

Really a lot of good material!
cialis 100mg suppliers cialis 5mg prix bulk cialis does cialis cause gout cialis vs viagra cialis 10 doctissimo tadalafil 10 mg we recommend cheapest cialis cialis kamagra levitra miglior cialis generico
mixing viagra and alcohol
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:44 ق.ظ

Thank you a lot for sharing this with all people you really know what you are talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =). We could have a hyperlink exchange agreement between us
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:51 ب.ظ

You said it perfectly!
cialis uk next day acquistare cialis internet generic cialis tadalafilo interactions for cialis cialis tablets australia cialis 20 mg best price we recommend cialis info can i take cialis and ecstasy prices on cialis 10 mg
buy viagra perth
شنبه 18 خرداد 1398 01:27 ب.ظ

I've been browsing on-line greater than 3 hours nowadays, but I never found any attention-grabbing article like yours. It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will probably be a lot more useful than ever before.
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 06:01 ب.ظ

You made your stand very clearly!!
cialis australian price generic cialis with dapoxetine acheter cialis meilleur pri cialis generika tadalafil 20 mg cialis qualitat comprar cialis navarr cialis 10mg prix pharmaci cialis generisches kanada generic cialis 20mg tablets
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 01:08 ب.ظ

Factor nicely used.!
trust pharmacy canadian canadian online pharmacies rated canadian medications buy viagra usa drugs for sale deep web trust pharmacy canada most reliable canadian pharmacies canada drugs canadian pharmacies that ship to us canadian online pharmacies rated
lowest price dapoxetine
پنجشنبه 6 دی 1397 10:11 ق.ظ
dosage of sildenafil 50mg
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil buy amoxil
natural herbs that act like sildenafil
discount online clomid
1000 ways to die too much sildenafil
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 12:04 ق.ظ

Helpful knowledge. Regards.
dosagem ideal cialis venta cialis en espaa female cialis no prescription price cialis best american pharmacy cialis cialis generika cialis generico in farmacia cialis y deporte cialis preise schweiz cialis tablets
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis ahumada generic cialis with dapoxetine we recommend cialis info cialis qualitat cialis e hiv cialis canada il cialis quanto costa cialis 5 mg funziona how to buy cialis online usa cialis canadian drugs
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Tips very well regarded!!
generic cialis review uk precios cialis peru cialis y deporte discount cialis generic cialis pro cialis flussig only best offers 100mg cialis calis american pharmacy cialis warnings for cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 11:29 ب.ظ

You actually stated this superbly.
buy cialis cheap 10 mg cialis para que sirve cialis cipla best buy cialis qualitat no prescription cialis cheap how to purchase cialis on line cialis per paypa cialis per paypa import cialis tadalafil tablets
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:30 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis for daily use cialis tablets canadian discount cialis cialis canada on line walgreens price for cialis 200 cialis coupon cialis dosage generic cialis soft gels cialis prezzo al pubblico import cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30