تبلیغات
پیشـــروان(دانش آموختگان) حقـــوق دانشگاه پیام نور گناوه - نمونه سوالات امتحانی
«آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی «ع»

نمونه سوالات امتحانی

نویسنده :احسان عرفانی
تاریخ:دوشنبه 27 آبان 1387-04:50 ب.ظ

نمونه سوالات امتحانی رشته حقوق

 تجارت1  مدنی3  مدنی8  حقوق جزای عمومی3
تجارت2  مدنی5  مقدمه علم حقوق  مالیه عمومی
  تجارت3 مدنی7  پزشکی قانونی مدنی4

راهنمای دانلود فایل ها


برگرفته از سایت اگزا                             
دانلود نمونه سوال تاریخ امتحان نام درس شماره
gh82.pdf 871106 آیات الاحکام 1
gh124.pdf 860331 آیات الاحکام 2
gh151.pdf 860331 آیات الاحکام 3
gh156.pdf 861026 آیات الاحکام 4
gh97.pdf 860321 آیین دادرسی کیفری 1 5
gh189.pdf 871106 آیین دادرسی کیفری 1 6
gh190.pdf 861016 آیین دادرسی کیفری 1 7
gh6.pdf 860325 آیین دادرسی کیفری 2 8
gh33.pdf 860613 آیین دادرسی کیفری 2 9
gh35.pdf 860613 آیین دادرسی کیفری 2 10
gh53.pdf 860325 آیین دادرسی کیفری 2 11
gh138.pdf 871030 آیین دادرسی کیفری 2 12
gh58.pdf 871028 آیین دادرسی مدنی 1 13
gh59.pdf 861108 آیین دادرسی مدنی 1 14
gh62.pdf 860323 آیین دادرسی مدنی 1 15
gh139.pdf 860323 آیین دادرسی مدنی 1 16
gh12.pdf 860324 آیین دادرسی مدنی 2 17
gh72.pdf 871029 آیین دادرسی مدنی 2 18
gh178.pdf 860324 آیین دادرسی مدنی 2 19
gh37.pdf 860331 آیین دادرسی مدنی 3 20
gh66.pdf 871108 آیین دادرسی مدنی 3 21
gh115.pdf 861026 آیین دادرسی مدنی 3 22
gh197.pdf 871016 ادله اثبات دعوا 23
gh55.pdf 861112 ادله اثبات دعوی 24
gh195.pdf 860327 ادله اثبات دعوی 25
gh56.pdf 861112 اصول فقه 1 26
gh98.pdf 871112 اصول فقه 1 27
gh101.pdf 8603 اصول فقه 1 28
gh107.pdf 860327 اصول فقه 1 29
gh141.pdf 8603 اصول فقه 1 30
gh5.pdf 871016 اصول فقه 2 31
gh70.pdf 860330 اصول فقه 2 32
gh88.pdf 860330 اصول فقه 2 33
gh4.pdf 860606 بزهکاری اطفال 34
gh95.pdf 860606 بزهکاری اطفال 35
gh126.pdf 860401 بزهکاری اطفال 1 36
gh159.pdf 860401 بزهکاری اطفال 1 37
gh7.pdf 860323 بین الملل خصوصی 2 38
gh32.pdf 861108 بین الملل عمومی 2 39
gh171.pdf 871028 بین الملل عمومی 2 40
gh52.pdf 871015 پزشکی قانونی 41
gh109.pdf 860313 پزشکی قانونی 42
gh211.pdf 861007 پزشکی قانونی 43
gh162.pdf 871103 جامعه شناسی 44
gh110.pdf 861102 جامعه شناسی حقوق 45
gh172.pdf 860401 جامعه شناسی حقوق 46
gh173.pdf 860401 جامعه شناسی حقوق 47
gh11.pdf 861112 جرم شناسی 48
gh17.pdf 860327 جرم شناسی 49
gh182.pdf 860327 جرم شناسی 50
gh80.pdf 860319 جزای اختصاصی 1 51
gh149.pdf 860319 جزای اختصاصی 1 52
gh118.pdf 861014 جزای اختصاصی 2 53
gh128.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 54
gh143.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 55
gh150.pdf 860320 جزای اختصاصی 3 56
gh84.pdf 860322 جزای عمومی 1 57
gh153.pdf 860322 جزای عمومی 1 58
gh165.pdf 861107 جزای عمومی 1 59
gh29.pdf 861013 جزای عمومی 3 60
gh1.pdf 861110 حقوق اداری 1 61
gh73.pdf 860325 حقوق اداری 1 62
gh142.pdf 871030 حقوق اداری 1 63
gh90.pdf 871101 حقوق اداری 2 64
gh114.pdf 860326 حقوق اداری 2 65
gh146.pdf 860326 حقوق اداری 2 66
gh203.pdf 860324 حقوق اساسی 1 67
gh209.pdf 860324 حقوق اساسی 1 68
gh26.pdf 860325 حقوق اساسی 2 69
gh43.pdf 871030 حقوق اساسی 2 70
gh200.pdf 860325 حقوق اساسی 2 71
gh27.pdf 860609 حقوق بیمه 72
gh50.pdf 860609 حقوق بیمه 73
gh69.pdf 860331 حقوق بیمه 74
gh74.pdf 860609 حقوق بیمه 75
gh81.pdf 861107 حقوق بین الملل خصوصی 1 76
gh86.pdf 860322 حقوق بین الملل خصوصی 1 77
gh117.pdf 871026 حقوق بین الملل خصوصی 1 78
gh188.pdf 871026 حقوق بین الملل خصوصی 1 79
gh207.pdf 860322 حقوق بین الملل خصوصی 1 80
gh71.pdf 861108 حقوق بین الملل خصوصی 2 81
gh22.pdf 860321 حقوق بین الملل عمومی 1 82
gh42.pdf 860321 حقوق بین الملل عمومی 1 83
gh64.pdf 861016 حقوق بین الملل عمومی 1 84
gh206.pdf 860323 حقوق بین الملل عمومی 1 85
gh31.pdf 860317 حقوق تجارت 1 86
gh210.pdf 860317 حقوق تجارت 1 87
gh130.pdf 861010 حقوق تجارت 1 اشخاص 88
gh96.pdf 860317 حقوق تجارت 2 89
gh108.pdf 871021 حقوق تجارت 2 90
gh152.pdf 860317 حقوق تجارت 2 91
gh183.pdf 861010 حقوق تجارت 2 92
gh46.pdf 860318 حقوق تجارت 3 93
gh85.pdf 871022 حقوق تجارت 3 94
gh216.pdf 861013 حقوق تجارت 3 95
gh8.pdf 861016 حقوق تجارت 4 96
gh79.pdf 871023 حقوق تجارت 4 97
gh102.pdf 860604 حقوق تجارت 4 98
gh185.pdf 860321 حقوق تجارت 4 99
gh204.pdf 860321 حقوق تجارت 4 100
gh10.pdf 860320 حقوق تطبیقی 101
gh61.pdf 860611 حقوق تطبیقی 102
gh145.pdf 871014 حقوق تطبیقی 103
gh157.pdf 860320 حقوق تطبیقی 104
gh212.pdf 860605 حقوق تطبیقی 105
gh105.pdf 861112 حقوق ثبت 106
gh176.pdf 860327 حقوق ثبت 107
gh205.pdf 871108 حقوق ثبت 108
gh192.pdf 861014 حقوق جزای اختصاصی 1 109
gh202.pdf 871023 حقوق جزای اختصاصی 1 110
gh40.pdf 860319 حقوق جزای اختصاصی 2 111
gh75.pdf 871030 حقوق جزای اختصاصی 2 112
gh125.pdf 860319 حقوق جزای اختصاصی 2 113
gh177.pdf 871024 حقوق جزای اختصاصی 3 114
gh174.pdf 871026 حقوق جزای عمومی 1 115
gh28.pdf 860322 حقوق جزای عمومی 2 116
gh155.pdf 871026 حقوق جزای عمومی 2 117
gh47.pdf 860318 حقوق جزای عمومی 3 118
gh166.pdf 871022 حقوق جزای عمومی 3 119
gh186.pdf 860318 حقوق جزای عمومی 3 120
gh93.pdf 861107 حقوق جزایی عمومی 2 121
gh131.pdf 871025 حقوق سازمانهای بین المللی 122
gh122.pdf 860330 حقوق کار 123
gh148.pdf 861025 حقوق کار 124
gh169.pdf 871016 حقوق کار 125
gh39.pdf 871022 حقوق مدنی 1 126
gh120.pdf 861010 حقوق مدنی 1 127
gh92.pdf 860317 حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین 128
gh144.pdf 860317 حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین 129
gh23.pdf 860316 حقوق مدنی 2 130
gh191.pdf 860316 حقوق مدنی 2 131
gh208.pdf 860316 حقوق مدنی 2 132
gh48.pdf 861007 حقوق مدنی 3 133
gh63.pdf 860313 حقوق مدنی 3 134
gh68.pdf 871015 حقوق مدنی 3 135
gh140.pdf 860313 حقوق مدنی 3 136
gh13.pdf 871014 حقوق مدنی 4 137
gh112.pdf 861006 حقوق مدنی 4 138
gh132.pdf 860312 حقوق مدنی 5 139
gh160.pdf 860312 حقوق مدنی 5 140
gh167.pdf 861006 حقوق مدنی 5 141
gh113.pdf 871016 حقوق مدنی 6 142
gh123.pdf 860316 حقوق مدنی 6 143
gh164.pdf 860316 حقوق مدنی 6 144
gh168.pdf 861009 حقوق مدنی 6 145
gh16.pdf 860317 حقوق مدنی 7 146
gh25.pdf 861010 حقوق مدنی 7 147
gh45.pdf 860317 حقوق مدنی 7 148
gh106.pdf 860608 حقوق مدنی 7 149
gh181.pdf 860608 حقوق مدنی 7 150
gh41.pdf 860611 رویه قضایی 151
gh67.pdf 860611 رویه قضایی 152
gh77.pdf 860329 رویه قضایی 153
gh201.pdf 860611 رویه قضایی 154
gh215.pdf 860329 رویه قضایی 155
gh36.pdf 861016 سازمانهای بین المللی 156
gh213.pdf 860321 سازمانهای بین المللی 157
gh78.pdf 871108 عربی 158
gh158.pdf 860401 عربی 159
gh163.pdf 861102 عربی 160
gh194.pdf 860401 عربی 161
gh15.pdf 860330 قواعد فقه 1 162
gh65.pdf 871105 قواعد فقه 1 163
gh147.pdf 861025 قواعد فقه 1 164
gh154.pdf 860617 قواعد فقه 1 165
gh170.pdf 860617 قواعد فقه 1 166
gh76.pdf 860324 قواعد فقه 2 167
gh137.pdf 871026 قواعد فقه 2 168
gh187.pdf 860324 قواعد فقه 2 169
gh9.pdf 860326 کیفر شناسی 170
gh34.pdf 860614 کیفر شناسی 171
gh94.pdf 860614 کیفر شناسی 172
gh116.pdf 871101 کیفر شناسی 173
gh127.pdf 860326 کیفر شناسی 174
gh18.pdf 860318 مالیه عمومی 175
gh21.pdf 861013 مالیه عمومی 176
gh51.pdf 871022 مالیه عمومی 177
gh99.pdf 860318 مالیه عمومی 178
gh104.pdf 860330 مبانی جامعه شناسی 179
gh179.pdf 871105 مبانی جامعه شناسی 180
gh193.pdf 860330 مبانی جامعه شناسی 181
gh19.pdf 860610 متون حقوقی 1 182
gh38.pdf 871014 متون حقوقی 1 183
gh54.pdf 860319 متون حقوقی 1 184
gh129.pdf 860319 متون حقوقی 1 185
gh161.pdf 860319 متون حقوقی 1 186
gh175.pdf 871109 متون حقوقی 1 187
gh199.pdf 861014 متون حقوقی 1 188
gh14.pdf 861107 متون حقوقی 2 189
gh49.pdf 870617 متون حقوقی 2 190
gh60.pdf 860322 متون حقوقی 2 191
gh184.pdf 871029 متون حقوقی 2 192
gh198.pdf 860322 متون حقوقی 2 193
gh20.pdf 860401 متون فقه 1 194
gh196.pdf 871107 متون فقه 1 195
gh214.pdf 860401 متون فقه 1 196
gh217.pdf 861101 متون فقه 1 197
gh89.pdf 860329 متون فقه 2 198
gh111.pdf 871103 متون فقه 2 199
gh119.pdf 860329 متون فقه 2 200
gh180.pdf 860325 متون فقه 3 201
gh91.pdf 861024 متون فقه 4 202
gh103.pdf 860329 متون فقه 4 203
gh121.pdf 860329 متون فقه 4 204
gh83.pdf 861009 مدنی 2 205
gh3.pdf 860312 مدنی 4 206
gh100.pdf 860312 مدنی 4 207
gh2.pdf 860618 مدنی 8 208
gh30.pdf 871021 مدنی 8 209
gh44.pdf 860318 مدنی 8 210
gh87.pdf 860618 مدنی 8 211
gh135.pdf 860318 مدنی 8 212
gh57.pdf 861007 مقدم علم حقوق 213
gh133.pdf 861007 مقدم علم حقوق 214
gh24.pdf 860313 مقدمه علم حقوق 215
gh134.pdf 871015 مقدمه علم حقوق 216
gh136.pdf 860313 مقدمه علم حقوق 217
بقیه نمونه سوالات در ستون سمت راست قسمت (صفحات جانبی)             داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:11 ق.ظ

Regards, Terrific information!
cialis pas cher paris cialis uk next day cialis for sale south africa cialis 5 mg buy cialis 20 mg 200 cialis coupon click now cialis from canada cialis australia org cialis 30 day sample sublingual cialis online
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:28 ب.ظ

Excellent postings. Thanks!
how do cialis pills work wow cialis tadalafil 100mg cialis generika in deutschland kaufen calis venta cialis en espaa cialis generika in deutschland kaufen cialis generico milano cuanto cuesta cialis yaho prezzo cialis a buon mercato if a woman takes a mans cialis
Tadalafil 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:40 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
ordering viagra online buy viagra walgreens buy brand viagra buy viagra without where to buy viagra cheap blue pill buy viagra online without prescription with overnight delivery getting viagra online online pharmacy order best site to buy viagra
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 06:27 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis 10mg prix pharmaci acquisto online cialis cialis pills boards enter site 20 mg cialis cost how does cialis work viagra cialis levitra 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 effetti collaterali cialis rezeptfrei cialis name brand cheap
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:20 ب.ظ

Regards, I like it!
cialis prices 5 mg cialis pharmacie en ligne best generic drugs cialis only now cialis for sale in us achat cialis en itali canada discount drugs cialis pastillas cialis y alcoho acheter cialis kamagra viagra or cialis cialis 5 mg para diabeticos
Cialispew
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:25 ب.ظ

You actually revealed that well!
what is cialis usa cialis online we choice cialis uk tadalafil 10 mg cialis bula order a sample of cialis trusted tabled cialis softabs low dose cialis blood pressure cialis arginine interactio we recommend cialis best buy
pokemon go coins hack
جمعه 4 اسفند 1396 06:17 ب.ظ
شما مطمئنا مهارت های خود را در مقاله ای که می نویسید می بینید.
جهان امیدوار است برای نویسندگان پرشورتر مانند شما که نگران نباشند چکار کنند
آنها بر این باورند. تمام وقت بعد از قلب تو برو
foot pain
چهارشنبه 31 خرداد 1396 11:37 ق.ظ
These are genuinely great ideas in concerning blogging.
You have touched some pleasant points here. Any way
keep up wrinting.
http://morris1bullock3.soup.io/
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 04:03 ق.ظ
You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write.
The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe.
All the time go after your heart.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 12:01 ق.ظ
Heya outstanding blog! Does running a blog like this take
a large amount of work? I have virtually no knowledge of coding however I had been hoping
to start my own blog in the near future. Anyways, if you have any recommendations or tips for
new blog owners please share. I understand this is off subject however I just wanted
to ask. Thanks!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 10:28 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
visit more often. Did you hire out a developer to
create your theme? Superb work!
خوم
چهارشنبه 22 دی 1389 10:53 ب.ظ
پس نمونه سوالات کلیات علم اقتصاد چی؟؟؟؟؟
چهارشنبه 17 شهریور 1389 12:31 ب.ظ
سلام
ممنون ومتشکرم خیلی خوب بود
خسته نباشی
سیده زبیده
سه شنبه 19 مرداد 1389 08:12 ب.ظ
ممنوع واقعا دستتون درد نکنه خیلی بهره مند شدیم عالی بود
عارفه
دوشنبه 17 خرداد 1389 04:46 ب.ظ
سلام خیلی ممنون بابت سوال ها برای من خیلی مفید واقع شد
امید
شنبه 15 خرداد 1389 09:40 ق.ظ
دست شما درد نكنه خیلی متشكریم.
غزل
جمعه 18 دی 1388 05:41 ب.ظ
سلام.آقا دم شما گرم.من ترم 7 فیزیک فردوسی مشهد هستم.به سرم زد حقوق هم بخونم.فراگیر شرکت کردم.بابا بچه های پیام نور به خدا خیلی سختی میکشن.من که کچل شدم.مالیه فکر میکردم خیلی آسونه.سر امتحان به زمین و زمان فحش میدادم.ولی واقعا واسه نمونه سوالا دمتون گرم.توروخدا ترمای دیگه هم بذارید.مارو تنها نذارین.بازم ایول
مریم
پنجشنبه 19 آذر 1388 10:30 ب.ظ
سلام با تشکر از سوالات خوبتون خیلی دوست دارم با هم تبادل لینک کنیم (انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور هشتگرد)
مریم
پنجشنبه 19 آذر 1388 10:30 ب.ظ
سلام با تشکر از سوالات خوبتون خیلی دوست دارم با هم تبادل لینک کنیم (انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور هشتگرد)
کویر!
چهارشنبه 22 مهر 1388 01:01 ق.ظ
پیر طریقت گوید: در هر کس چیزی پیداست
در دانشمند نور دین و دانش پیداست
در عارف نور مولی پیدا و در واله فناء فی الله پیدا
و در صوفی پیداست انچه پیداست به این زبان از ان نشان دادن ناید راست.


با تشکر و ارزوی موفقیت
ما
پنجشنبه 1 مرداد 1388 01:13 ب.ظ
نمونه سوالات چرا در سایت نیستند
ایرانی
چهارشنبه 27 خرداد 1388 01:53 ب.ظ
از عالی هم عالی تر
مهدی
شنبه 23 خرداد 1388 02:08 ب.ظ
سلام خدمت دوستان و ممنون از وبلاگ خوبتان.بنده فوق لیسانس حقوق خصوصی هستم و آماده مشاوره با کسانی که در این زمینه مشکل دارند.تلفن 09123995341
ضحی
دوشنبه 11 خرداد 1388 08:48 ق.ظ
عالیه اما سوال های مدنی 3 از نیمسال های مختلف هم بذارید.
ریشهری
سه شنبه 18 فروردین 1388 09:56 ق.ظ
با سلام وخسته نباشید
لطفا ما رابه جمع پیوند های وبلاگ خود اضافه کنید قبلا کمال تشکر وقدر دانی به عمل می آید . / .
ایلیا
یکشنبه 8 دی 1387 04:16 ب.ظ
خسته نباشی و ممنون از سوالات ...
همیشه موفق باشی و خندان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر